Kymenlaakson Journalistit otti kantaa tekijänoikeuslakiin

Kymenlaakson Journalistit ry antoi 30. marraskuuta Suomen Journalistiliiton pyynnöstä lausunnon tekijänoikeuslain
muutossuunnitelmista. Opetusministeriöön läksi seuraava lausunto:

Kymenlaakson Journalistit ry vastustaa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinin lakiesitystä tekijänoikeuslain niin sanotusta
työsuhdeolettamasta. Mielestämme työsuhdeolettama heikentäisi merkittävästi työntekijän oikeuksia, ja poistaisi käytännössä
kokonaan työntekijän tekijänoikeuden omaan työhönsä.

Työsuhdeolettama vahvistaisi työnantajan ja heikentäisi työntekijän asemaa. Työlainsäädännön keskeinen tarkoitus on
kuitenkin heikomman osapuolen eli työntekijän suojelu, ja tekijänoikeuden tarkoitus on suojata teosta ja sen tekijää.
Suunnitteilla oleva lakiesitys merkitsee työntekijälle häviäjän asemaa, koska kaikki työntekijän potentiaaliset työnsä
käyttömahdollisuudet voidaan tulkita työnantajan kanssa kilpailevaksi toiminnaksi.

Tekeillä oleva esitys ei selvennä oikeudellista tilaa, vaan muuttaa sitä täysin päinvastaiseksi kuin nykyinen lainsäädäntö.
Nykyisin edelleen luovutus ja muuntelu edellyttävät sopimista. Uusi lakiesitys merkitsisi sitä, että sopimusta ei ole käytännössä
edes mahdollista tehdä, vaan työnantaja saa kaikki oikeudet.

Työsuhdeolettaman toteutuessa työnantajalla olisi mahdollisuus julkaista juttu missä tahansa haluamassaan julkaisussa ja
muunneltunakin. Tämä merkitsisi epävarmaa tilaa sekä toimittajalle että haastateltavalle. Journalistiseen työhön kuuluu
oleellisesti luottamus haastattelijan ja haastateltavan välillä tietyissä tilanteissa. Haastateltavan on voitava luottaa, että hänen
antamiaan ehkä hyvin arkojakin tietoja ei käytetä väärin eli sellaisissa yhteyksissä, joita hän ei hyväksy, eikä hänen sanomaansa
muunnella mielivaltaisesti. Journalisti puolestaan sisällyttää työhönsä usein omaa sisintä itseään. Olisi hänen ihmisoikeuksiensa
riistoa, jos työnantaja voisi omistaa nämä sisimmät tunnot ja muuttaa mahdollisesti niitä hyödylliseksi katsomallaan tavalla. 
Olkoonkin, että työnantaja on palkannut työntekijän juuri hänen sisimpien erityisominaisuuksiensa vuoksi.
Tekijänoikeus kuuluu journalistin ihmisoikeuksiin.

Kymenlaakson lehtikenttä joutui jo 1980-luvulla omistuksen keskittymisen myllerrykseen. Tämä kehitys on nykyisin voimistunut
koko maassa. Kokemuksemme perusteella kannamme huolta suomalaisen journalismin kapenemisesta ja yksiäänistymisestä,
mihin journalistisen työn tekijänoikeuksien siirtäminen työnantajille meidän nähdäksemme johtaa. Emme usko, että työntekijälle
jää minkäänlaista sananvaltaa työhönsä, jos työnantajalla on rajoittamaton valta teoksen myymiseen ja muunteluun.