Säännöt

Sääntöjen pääluvut

I                Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

II               Yhdistyksen jäsenet

III              Jäsenen eroaminen ja erottaminen

IV              Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

V                Yhdistyksen kokoukset

VI              Yhdistyksen hallitus

VII             Äänestykset

VIII            Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

IX              Toimintakertomus ja tilit

X                Sääntöjen muuttaminen

XI              Yhdistyksen purkaminen

 

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §               

1.1
Yhdistyksen nimi on Kymenlaakson Journalistit ry.

1.2
Yhdistyksen kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

1.3
Yhdistys on Suomen Journalistiliiton – Finlands Journalistförbund ry:n  jäsenyhdistys.

2 §
                 
2.1
Kymenlaakson Journalistit ry:n tarkoituksena on jäsentensä yhdyssiteenä toimien

a) valvoa jäsentensä palkkausta ja muita työehtoja sekä sosiaalisia ja ammattiin liittyviä
yhteisiä etuja,

b) tehdä esityksiä jäsentensä työehdoista ja edustaa jäseniään työmarkkinoilla Suomen
Journalistiliiton tekemien sopimusten perusteella ja sen antamien ohjeiden mukaisesti,

c) tukea vaikeuksiin joutuneita jäseniään,

d) parantaa ammattikunnan yhteiskunnallista asemaa ja kohottaa sen ammatillista tasoa,

e) toimia hyvän ammattietiikan edistämiseksi,

f) edistää journalistien kansainvälistä yhteistoimintaa,

g) edistää jäsenkuntansa hyvää yhteishenkeä ja
 
h) erityisesti vaalia sananvapauden loukkaamattomuutta.

2.2
Tarkoituksensa saavuttamiseksi yhdistys voi

a) perustaa ja kartuttaa rahastoja,

b) ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja,

c) järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia,

d) harjoittaa julkaisutoimintaa ja majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä

e) hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeel­lisia kiinteistöjä ja lomanviettopaikkoja.

2.3
Yhdistys voi saavuttaa nimiinsä oikeuksia ja tehdä sitoumuksia sekä kan­taa ja vastata.

2.4
Yhdistys voi liittyä jäseneksi Suomen Journalistiliiton hyväksymiin järjestöihin.

II Yhdistyksen jäsenet

3 §

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hakemuksesta hyväksyä:

3.1            
Henkilö, joka on työsuhteessa toimituksellisessa työssä tai ohjelmatyössätiedotusvälineessä,
pääasiassa tiedotusvälineitä palvelevassa artikkeli-, uutis- tai kuvatoimistossa tai muussa
viestintä- tai kustannusalan yrityksessä.

3.2            
Muu työsuhteessa oleva henkilö, joka saa pääasiallisen toimeentulonsa journalistisesta työstä.
                 
3.3            
Freelance-journalisti, joka olematta työsuhteessa saa pääasiallisen toimeentulonsa
journalistisesta työstä.

3.4
Liiton tai sen jäsenyhdistyksen toimihenkilö.

3.5
Alan opettaja tai tutkija.

3.6
Opiskelijajäseneksi voidaan hyväksyä journalistiseen ammattiin opiskeleva henkilö.

Opiskelijajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä vaalikelpoisuutta liiton tai yhdistyksen
luottamustehtäviin.

3.7
Jäsenyyden voi säilyttää määräaikaista yhteiskunnallista tai kansainvä­listä tehtävää hoitava
jäsen sekä eläkkeelle siirtynyt jäsen.

4 §               

4.1
Jäsenen pääasiallisiin tehtäviin ei saa kuulua viestintäalalla toimivan yrityksen taloudellisten
etujen valvominen tai ratkaiseva päätösvallan käyttäminen työsuhteiden ehtoja koskevissa
asioissa.

4.2
Mikäli jäsenedellytykset ovat 3 §:n ja 4 § 1 kohdan mukaisesti olemassa, jäsenyyden esteenä
ei ole se, että journalistilla ammatinharjoittajana tai yrittäjänä on palveluksessaan
toimituksellisia toimihenkilöitä.

5 §
Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

6 §
Jäsenen on kuuluttava henkilöjäsenenä Suomen Journalistiliittoon.

III Jäsenen eroaminen ja erottaminen

7 §

7.1
Yhdistyksestä eroamisesta on jäse­nen ilmoitettava, ellei eroaminen aiheudu siirtymisestä
toiseen Suomen Journalistiliiton jäsenyhdistykseen, kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai
sen puheenjohtajalle tai suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

7.2
Yhdistyksen jäsen, jonka jäsenyys Suomen Journalistiliitossa lakkaa, erotetaan myös
yhdistyksestä.

8 §               

Jäsen, joka toimii vastoin yhdistyksen tarkoitusperiä, rikkoo näitä tai liiton sääntöjä tai
kieltäytyy noudattamasta yhdistyksen ja liiton johtoelinten päätöksiä tai määräyksiä tai
esiintyy ammatin arvoa alentavasti, voidaan yksityisen tai julkisen varoituksen jälkeen
tai varoituksetta

a) erottaa yhdistyksestä määräajaksi,

b) erottaa yhdistyksestä ainaiseksi.

9 §               

9.1
Jäsenen varoittamisesta tai erottamisesta päättää yhdistyksen hallitus.

9.2
Varoittamis- tai erottamispäätöstä ei saa tehdä, ennen kuin jäsenelle on annettu
mahdollisuus kirjallisen selvityksen jättämiseen määräajassa.

9.3
Erottamispäätöksestä, jonka katsotaan tulleen erotetun jäsenen tietoon seitsemän (7)
päivän kuluttua siitä kun tieto päätöksestä on hänelle kirjattuna postitettu, voi jäsen
valittaa viidentoista (15) päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan hallitukselle osoitetulla
kirjatulla kirjeellä yhdistyksen kokoukseen, joka päättää asiasta äänestämällä umpilipuin.

10 §

Jäsen, jonka jäsenyysedellytykset ovat lakanneet tai joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen
määräaikana, katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi.

11 §
                 
11.1
Eronnut tai erotettu jäsen on velvollinen maksamaan erääntyneet tai määräaikaan sidotut
maksut.

11.2
Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin.

IV Jäsenen oikeudet ja velvollisuudet

12 §
                 
Jäsenen katsotaan yhdistykseen liittyessään sitoutuneen noudattamaan näitä ja                                
Suomen Journalistiliiton sääntöjä sekä liiton ja yhdistyksen johtoelinten päätöksiä
ja määräyksiä ja vastaamaan asetettavista velvoitteista.

13 §

13.1
Jäsen on velvollinen maksamaan yhdistyksen vuosikokouksen määräämän jäsenmaksun.

13.2
Jäsen, joka laiminlyö jäsenmaksun maksamisen määräaikana, on velvollinen maksamaan
yhdistyksen vuosikokouksen määräämän viivästymissakon.

14 §
                 
14.1
Jäsen on velvollinen vaadittaessa antamaan yhdistyksen hallitukselle luotta­muksellisia tietoja
palkkauksestaan ja työehdoistaan sekä tarvittavat henkilötiedot.

14.2
Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, jos työnantaja ei työsuhteessa noudata lain
tai sopimusten määräyksiä.

14.3
Jäsenellä ei ole oikeutta siirtyä sellaisen työnantajan palvelukseen, jonka Suomen
Journalistiliitto on asettanut hakukieltoon tai saartoon.

14.4
Työriidan syntyessä Suomen Journalistiliiton ja työnantajan tai työnantajain yhteenliittymän
välillä jäsenen on ehdottomasti noudatettava liiton ja yhdistyksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

14.5
Jäsen, jonka jäsenedellytykset ovat lakanneet tai muuttuneet, on velvollinen ilmoittamaan
siitä yhdistyksen hallitukselle.

15 §
                  
Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton ja yhdistyksen tukea kaikissa palkka-,
työehto- ja työsuhdeasioissa.

16 §
                  
Jäsenellä on oikeus saada Suomen Journalistiliiton jäsenkortti.

V Yhdistyksen kokoukset

17 §             
                 
17.1
Yhdistyksen kokouksella on ylin päätäntävalta yhdistyksen asioissa.

17.2
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa.

17.3
Yhdistyksen kokouksia voidaan pitää lisäksi hallituksen harkinnan mukaan.   

17.4
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokous koolle kahden (2) viikon kuluessa siitä
kun vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä esittämänsä asian
käsittelemiseksi hallitukselta kirjallisesti vaatii.

18 §             
                  
18.1
Hallituksella ja yhdistyksen jäsenellä ja Suomen Journalistiliiton sääntöjen mukaisella
osastolla, jonka kotipaikka on yhdistyksen toimialueella, on oikeus tehdä esityksiä
vuosikokoukselle.

18.2
Jäsenen tai osaston on jätettävä esityksensä kirjallisena hallitukselle kokousta edeltävän
tammikuun 15. päivään mennessä.

19 §
                 
19.1
Hallituksen on toimitettava kutsu yhdistyksen kokoukseen jäsenille joko kirjeitse,
sähköpostitse tai ilmoittamalla vuosikokouksen määräämässä lehdessä.

19.2
Vuosikokous on kutsuttava koolle viimeistään kaksi viikkoa ja muut kokoukset
viimeistään viisi päivää ennen kokousta.

20 §
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

a) todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
b) valitaan kokoukselle yksi tai kaksi puheenjohtajaa ja muut tarpeelliset toimihenkilöt,
c) valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa,
d) esitetään hallituksen toimintakertomus edelliseltä toimintavuodelta,
e) esitetään hallituksen tilikertomus edelliseltä vuodelta sekä tilintarkastajien lausunto,
f) vahvistetaan tilinpäätös sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä yhdistyksen
hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
g) vahvistetaan toimintasuunnitelma,
e) vahvistetaan talousarvio ja määrätään jäsenmaksun suuruus sekä viivästymissakon
suuruus,
h) valitaan hallituksen puheenjohtaja,
i) valitaan hallituksen jäsenet ja varajäsenet,
j) valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa,
k) määritellään miten yhdistyksen kokouskutsut julkaistaan,
l) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

21 §
                 
21.1
Yhdistyksen yleinen kokous valitsee yhdistyksen edustajat Suomen Journalistiliiton
valtuustoon.

21.2
Vaalikelpoinen on Suomen Journalistiliiton säännöissä määrätyin rajoituksin yhdistyksen
jäsen.

22 §
Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi
henkilön, joka on toiminut erityisen ansioituneesti yhdistyksen tarkoitusperien hyväksi tai
on ammatissa erityisesti ansioitunut.

23 §
Suomen Journalistiliiton edustajilla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa.

VI Yhdistyksen hallitus

24 §
                 
24.1
Yhdistyksen hallitukseen, jonka vuosikokous yhdistyksen jäsenten keskuudesta valitsee,
kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan (8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.

24.2
Puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja varajäsenten toimikausi on yksi vuosi eli
vuosikokouksesta seuraavaan vuosikokoukseen.

25 §

25.1
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, jonka on oltava hallituksen varsinainen
jäsen.

25.2
Hallitus ottaa ja erottaa yhdistyksen virkailijat.

25.3
Hallitus voi asettaa tarpeellisiksi katsomiaan valmistelu- ja toimielimiä.

26 §

26.1
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta.

26.2
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja neljän (4) muun
jäsenen ollessa läsnä.

27 §

27.1
Hallituksen tehtävänä on johtaa yhdistyksen toimintaa näiden ja Suomen Journalistiliiton
sääntöjen sekä yhdistyksen kokousten ja päätösten sekä liiton antamien ohjeiden mukaisesti
yhdistyksen tarkoitusperien saavuttamiseksi.

27.2
Hallitus hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja haltuunsa uskottuja varoja, valmistelee
yhdistyksen kokouksissa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee kokousten päätökset, pitää
jäsenluetteloa, edustaa yhdistystä sekä kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

27.3
Hallituksen on valvottava, että jäsenet noudattavat yhdistyksen ja Suomen Journalistiliiton
sääntöjä ja päätöksiä.

28 §

Yhdistyksen esitykset ja lausunnot Suomen Journalistiliitolle laatii hallitus yhdistyksen
kokouksen tarvittaessa antamien ohjeiden mukaan.

VII Äänestykset

29 §
Yhdistyksen kokouksissa on äänestys toimitettava umpilipuin, jos joku läsnä olevista
jäsenistä sitä vaatii.

30 §
Äänten mennessä tasan ratkaisee lippuäänestyksessä ja vaalissa arpa, muulloin
puheenjohtajan kanta.

VIII Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

31 §
                

Yhdistyksen nimen kirjoittavat joko hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja
yhdessä hallituksen siihen valtuuttaman toimihenkilön kanssa, aina kaksi yhdessä. 

IX Toimintakertomus ja tilit

32 §

Yhdistyksen toimintakertomus laaditaan ja tilit päätetään kalenterivuosittain.

33 §

33.1
Hallituksen on jätettävä tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman, taseen ja
toimintakertomuksen, tilintarkastajille vähintään kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

33.2
Tilintarkastajien on annettava lausuntonsa tileistä vähintään kaksi viikkoa ennen
vuosikokousta.

X Sääntöjen muuttaminen

34 §

34.1
Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksessa, jos vähintään
kaksi kolmannesta (2/3) kokouksessa läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä
muutosta kannattaa ja jos Suomen Journalistiliitto muutokset hyväksyy. 

34.2
Sääntöjen muutos ei kumoa jo saavutettua jäsenoikeutta eikä saavutettua vaalikelpoisuutta.

XI Yhdistyksen purkaminen

35 §

35.1
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä äänestämällä umpilipuin kahdessa
peräkkäisessä, vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa. 

35.2
Yhdistys purkautuu, jos kummassakin kokouksessa on purkamista kannattanut vähintään
kaksi kolmannesta (2/3) läsnä olevista päätösvaltaisista yhdistyksen jäsenistä. 

36 §

Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava Suomen Journalistiliitto – Finlands
Journalistförbund ry:lle käytettäväksi liiton päämääriä edistäviin tarkoituksiin.